Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Potni list /

Vloga za potni list

Pravna podlaga: Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 29/2011 z dne 18. 4. 2011)

 

Slovenski državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko vlogo za izdajo nove potne listine vložijo na našem veleposlaništvu. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati; uradna oseba državljanu, staremu 12 ali več let, odvzame prstna odtisa.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik. Le-ta mora izkazati svojo istovetnost z veljavnim identifikacijskim dokumentom, prav tako mora izkazati istovetnost otroka. Če otrok še nima nobenega dokumenta, zadostuje izpisek iz matičnega registra o rojstvu. Če je otrok že imel potni list, ga je potrebno priložiti v uničenje.

Na vlogo za potni list otroka se podpiše tudi otrok, če to zna. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti kakor tudi zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge.

(Opomba: Odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne hranijo ter se po izdelavi in vročitvi potnega lista iz evidence izbrišejo. Prstni odtisi so shranjeni kot biometrični zapis zgolj na čipu potnega lista posameznika in se lahko uporabljajo izključno za namen izvajanja mejne kontrole.)


Za nov potni list je potrebno predložiti naslednje:

 • biometrično fotografijo (prosimo, preberite specifikacije);
 • star potni list (v kolikor ga imate; če ta še ni bil izdan, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drug dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list);
 • vlogo za potni list (izpolnite jo na veleposlaništvu).

 

Veljavnost potnega lista (14. člen ZPLD):

 • 10 let za odrasle osebe (od 18. leta dalje),
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti.
   

Takse:

 • otroci do 3. leta starosti: 57 €* (strošek potnega lista: 51 € + vloga 6 €),
 • otroci od 3. do 18. leta: 76 €* (strošek potnega lista: 70 € + vloga 6 €),
 • odrasli: 115 €* (strošek potnega lista: 109 € + vloga 6 €).
   

*Če vam potni list ukradejo oziroma ga izgubite, je potrebno ob vlogi za nov potni list plačati dvakratno takso, razen če dokažete, da ste ravnali z dolžno skrbnostjo. Če so vam potni list ukradli ali ste ga izgubili dvakrat ali večkrat, je taksa za izdelavo novega potnega lista štirikratna. 

Dolžnost slovenskega državljana ob spremembi osebnih podatkov

Državljan Republike Slovenije, ki spremeni stalno prebivališče, mora upravni enoti/slovenskemu diplomatsko konzularnemu predstavništvu v tujini predložiti potno listino za vpis spremembe naslova najpozneje v 30 dneh po spremembi.

Najpozneje v 30 dneh pa mora predložiti potno listino upravni enoti v uničenje, če:
•spremeni priimek ali ime,
•fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
•je poškodovana oziroma obrabljena ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,
•spremeni stalno prebivališče, pa je vpis ene spremembe v obstoječ potni list že izkoristil.

Navodila za ravnanje z biometričnim potnim listom

Za ohranjanje kakovosti, zanesljivosti in obstojnosti biometričnega potnega lista v času njegove veljavnosti je treba s potnim listom ravnati kot z vsako drugo elektronsko napravo:

 • potnega lista se ne sme prepogibati, trgati ali nanj kako drugače delovati z mehansko silo,
 • potni list je priporočeno hraniti v namenskih ovitkih za nošnjo v prtljagi (kovček ali ročna torba, ne sme se ga nositi v hlačnem žepu),
 • potnega lista se ne sme izpostavljati nevarnim elektromagnetnim valovanjem ali visokim pritiskom,
 • potnega lista se ne sme izpostavljati vlagi, visoki temperaturi (nad + 50°C), nizki temperaturi (pod - 10°C), močnemu sončnemu sevanju oziroma drugim virom energije, pralnim praškom in drugim kemikalijam, organskim topilom in lugom.

Izguba, pogrešitev ali kraja potnega lista

Če oseba pogreši ali izgubi svoj potni list ali so ji potni list ukradli v RS, mora to naznaniti na katerikoli upravni enoti v RS čim hitreje, najkasneje pa v osmih dneh po dogodku. Če se to zgodi v tujini, mora naznanitev izvesti v roku 8 dni po prihodu v Republiko Slovenijo oz. v 30 dneh od pogrešitve na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu.

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko naznani pogrešitev potne listine tudi preko portala e-uprava, pri čemer je dolžan navesti resnične okoliščine pogrešitve. Pristojni organ po prejemu elektronske naznanitve v evidenci potnih listin spremeni status veljavne potne listine v neveljavno. V primeru dvoma ali potrebe po dodatni razjasnitvi okoliščin pogrešitve, lahko pristojni organ državljana povabi na zaslišanje v zvezi z okoliščinami pogrešitve potne listine.

Zakon o potnih listinah določa, da se posameznik, ki ne naznani pogrešitve potne listine oziroma je ne naznani v roku, kaznuje za prekršek, z globo v višini od 125 do 400 EUR. Z globo od 400 do 830 EUR se za prekršek kaznuje tudi posameznik, ki v naznanitvi pogrešitve navede neresnične podatke.