Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Vstop in bivanje v Sloveniji /

Vstop v Slovenijo

VSTOP IN BIVANJE DRŽAVLJANOV EGP ALI DRŽAVLJANOV ŠVICE IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV

Državljani druge države članice EGP (državljani EGP so državljani držav članic EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajna) ali državljani Švice lahko v Republiko Slovenijo vstopijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in ne potrebujejo dovoljenja za vstop (vizuma) ali dovoljenja za prebivanje. To velja ne glede na namen, zaradi katerega vstopajo v Republiko Slovenijo in želijo prebivati v njej (tudi ko želijo v Republiko Slovenijo vstopiti zaradi zaposlitve, študija, samozaposlitve, naselitve ipd.).
 
Prve tri mesece po vstopu lahko navedeni prebivajo brez prijave prebivanja, za daljše prebivanje pa je treba pred pretekom dovoljenega trimesečnega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivajo, prijaviti prebivanje, tj. vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja. Za izdajo potrdila o prijavi prebivanja je mogoče zaprositi tudi takoj po vstopu v Republiko Slovenijo.

Potrdilo o prijavi prebivanja

Za potrdilo je mogoče zaprositi že takoj ob vstopu v Republiko Slovenijo, sicer pa pred pretekom dovoljenega trimesečnega prebivanja. Vloga za izdajo potrdila se odda pri upravni enoti, na območju katere državljan EGP ali Švice prebiva. Potrdilo o prijavi prebivanja pridobi, če ima državljan EGP ali Švice veljavno osebno izkaznico ali veljaven potni list, glede na namen oziroma razlog za prebivanje pa potrebuje:

 • ­zaposlitev ali delo – potrdilo delodajalca, da bo državljana EGP ali Švice zaposlil, oziroma dokazilo o zaposlitvi ali opravljanju dela, ko je državljan EGP ali Švice že zaposlen in opravlja delo;
 • samozaposlena oseba ali izvajalec storitve – dokazilo o samozaposlenosti oziroma dokazilo, da je državljan EGP ali Švice izvajalec storitve;
 • študij ali druge oblike izobraževanja – dokazilo o sprejemu na študij ali drugo obliko izobraževanja, zadostna sredstva za preživljanje (pri ugotavljanju se upoštevajo osebne razmere državljana EGP ali Švice, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo, in ustrezno zdravstveno zavarovanje. Kot dokaz o zadostnih sredstvih za preživljanje zadošča študentova izjava;
 • združitev družine in drugi razlogi – zadostna sredstva za preživljanje (pri ugotavljanju se upoštevajo osebne razmere državljana EGP ali Švice in njegovega družinskega člana, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo) in ustrezno zdravstveno zavarovanje.

Če državljan EGP ali Švice izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila o prijavi prebivanja, se mu potrdilo izda z veljavnostjo petih let oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši. Potrdilo o prijavi prebivanja je lahko na prošnjo državljana EGP ali Švice obnovljeno pod enakimi pogoji, kot veljajo za izdajo.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Po petletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju na podlagi potrdila o prijavi prebivanja, potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja ali veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista, in če ni utemeljenega suma, da bi lahko prebivanje državljana EGP ali Švice v Republiki Sloveniji pomenilo resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije, lahko državljan EGP ali Švice pridobi dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji z neomejeno časovno veljavnostjo. Za sprejem prošnje in za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje je pristojna upravna enota, na območju katere državljan EGP ali Švice prebiva.

Združevanje družine

Družinski člani državljana EGP ali Švice in družinski člani slovenskega državljana (v nadaljnjem besedilu: družinski član) so lahko bodisi državljani druge države članice EGP ali Švice ali pa so državljani tretjih držav – zanje prav tako velja ugodnejša ureditev glede vstopa v Republiko Slovenijo in prebivanja v njej v primerjavi z drugimi državljani tretjih držav.

Družinski član, ki ni državljan države članice EGP ali Švice, lahko zaradi združitve družine z državljanom EGP ali Švice ali slovenskim državljanom vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom, v katerem je vizum, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, razen če je državljan države, ki za vstop v Republiko Slovenijo vizuma ne potrebuje, ali če ima veljaven potni list in dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985. Z veljavno osebno izkaznico lahko v Republiko Slovenijo vstopi državljan države, s katero velja dogovor o vstopu tudi z drugimi dokumenti.

Družinski član, ki v Republiko Slovenijo vstopi na podlagi veljavne osebne izkaznice, potnega lista ali potnega lista in dovoljenja za prebivanje, ali potnega lista in vizuma za vstop, lahko prebiva na območju Republike Slovenije (če veljavnost vizuma ali dovoljenja za prebivanje to omogoča) brez slovenskega dovoljenja za prebivanje tri mesece od dneva vstopa v državo. Družinski člani so:
­

 • zakonec ali registrirani partner;
 • potomci do dopolnjenega 21. leta starosti;
 • potomci zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim državljan EGP ali Švice ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, do dopolnjenega 21. leta starosti;
 • potomci, starejši od 21 let, in predniki, ki jih je državljan EGP ali Švice ali slovenski državljan po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati ali jih dejansko preživlja;
 • potomci, starejši od 21 let, in predniki zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim državljan EGP ali Švice ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki jih je zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim državljan EGP ali Švice ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati ali jih dejansko preživlja;
 • predniki državljana EGP ali Švice ali slovenskega državljana do njegovega 21. leta starosti.

Za družinskega člana šteje tudi druga oseba, ki je kot član gospodinjstva v drugi državi članici Evropske unije prebivala z državljanom EGP ali Švice ali slovenskim državljanom ali jo je državljan EGP ali Švice ali slovenski državljan po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati ali jo dejansko preživlja, kakor tudi oseba, za katero državljan EGP ali Švice ali slovenski državljan zaradi njenega zdravstvenega stanja osebno skrbi, in partner, s katerim državljan EGP ali Švice ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti.

Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje za družinske člane

Če želi družinski član, ki ni državljan države članice EGP ali Švice, zaradi združitve družine z državljanom EGP ali Švice ali slovenskim državljanom na območju Republike Slovenije prebivati dlje, mora pred pretekom dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana. Prošnjo za izdajo dovoljenja lahko vloži sam oziroma jo vloži njegov zakoniti zastopnik, lahko pa jo vloži državljan EGP ali Švice ali slovenski državljan, s katerim se združuje.

Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu, ki je državljan tretje države, lahko izda pod pogojem, da:

 • je družinski član državljana EGP ali Švice, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi izdanega potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja za stalno prebivanje, ali slovenskega državljana, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče;
 • ima veljavno osebno izkaznico ali veljaven potni list;
  ima zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje. Pri ugotavljanju tega se upoštevajo osebne razmere družinskega člana in državljana EGP ali Švice ali slovenskega državljana, pri čemer sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke;
 • ima ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji;
 • je v Republiko Slovenijo vstopil v skladu z določbami Zakona o tujcih;
  se ne ugotovi, da je bila zakonska zveza sklenjena oziroma partnerska skupnost registrirana izključno z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje;
 • niso podani razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja zaradi resne in dejanske nevarnosti za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali suma, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo in prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj; ali če se v postopku izdaje prvega dovoljenja ugotovi, da je okužen z nalezljivo boleznijo z možnostjo epidemije, navedeno v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z nalezljivo boleznijo, ki bi lahko ogrozila zdravje ljudi in za katero je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe; ali če se ugotovi, da v Republiki Sloveniji dela v nasprotju s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo, ali v nasprotju s predpisi o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno;
 • polnoletni član predloži sodno overjen prevod potrdila o nekaznovanosti.

Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu državljana druge države članice EGP ali Švice izda z enako veljavnostjo, kot je že izdano potrdilo o prijavi prebivanja državljanu EGP ali Švice; družinskemu članu slovenskega državljana in družinskemu članu državljana EGP ali Švice z dovoljenjem za stalno prebivanje pa se dovoljenje za začasno prebivanje izda z veljavnostjo petih let. Dovoljenje za začasno prebivanje je mogoče družinskemu članu podaljšati pod enakimi pogoji, kot veljajo za izdajo. Prošnja za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje mora biti pri upravni enoti vložena pred potekom veljavnosti dovoljenja.

Izdaja dovoljenja za stalno prebivanje za družinske člane

Družinski član, ki je državljan EGP ali Švice in ki v Republiki Sloveniji pet let neprekinjeno zakonito prebiva na podlagi potrdila o prijavi prebivanja in pri katerem ne obstaja utemeljen sum, da bi lahko ogrožal javni red ali mednarodne odnose Republike Slovenije, lahko za prebivanje v Republiki Sloveniji pridobi dovoljenje za stalno prebivanje z neomejeno časovno veljavnostjo.

Državljan EGP ali Švice, ki je družinski član slovenskega državljana ali državljana EGP ali Švice ali državljana tretje države, ki v Republiki Sloveniji že ima dovoljenje za stalno prebivanje, lahko dovoljenje za stalno prebivanje pridobi po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji.

Dovoljenje za stalno prebivanje z neomejeno časovno veljavnostjo lahko pridobi tudi družinski član, ki je državljan tretje države, pod pogojem da v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zakonito prebiva neprekinjeno pet let in izpolnjuje pogoje, ki so z Zakonom o tujcih določeni za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana. Družinskemu članu državljana EGP ali Švice, ki že ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, in družinskemu članu slovenskega državljana je mogoče dovoljenje za stalno prebivanje izdati po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji.

VSTOP IN BIVANJE DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV
 
Državljani tretjih držav, ki želijo v Republiko Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega obiska ali drugih oblik prebivanja, morajo na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Republiko Slovenijo pridobiti vizum, razen če spadajo v skupino držav, ki ni vizumsko obvezna oz. že imajo eno izmed spodnjih dovoljenj.

Imetniki vizuma C, ki ga je izdala druga država pogodbenica Schengenskega sporazuma, lahko v času veljavnosti vizuma vstopijo v Republiko Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh schengenskih državah ne preseže 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, oziroma do poteka veljavnosti vizuma, če je ta krajša od opisanega obdobja. Dovoljeno število dni bivanja se lahko izračuna s spletnim kalkulatorjem.

Imetniki dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala ena izmed držav pogodbenic Schengenskega sporazuma, lahko z navedenim dovoljenjem in veljavno potno listino vstopijo v Republiko Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.

Imetniki vizuma D ki ga je izdala ena izmed držav pogodbenic Schengenskega sporazuma, lahko z navedenim vizumom in veljavno potno listino vstopijo v Republiko Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.

Za več informacij se obrnite na:
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Direktorat za migracije in integracijo
Sektor za migracije
Tel: +386 1 428 44 94

Vključevanje v slovensko družbo

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo obširno publikacijo z naslovom Vključevanje v slovensko družbo, ki je namenjena tujcem. Vsebuje informacije o bivanju, izobraževanju, delu, zdravstvenem in socialnem zavarovanju ter osnovne podatke o Sloveniji.

Publikacija je na voljo na naslovu:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/Brosura_SI.pdf