Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo /

Naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo

Pravna podlaga: Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS) (Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007)

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuji državljan, po rodu pridobi državljanstvo Republike Slovenije, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za stalno naseli v Republiki Sloveniji s staršem, ki je državljan Republike Slovenije.

Otroka lahko za državljana Republike Slovenije priglasi tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije, oziroma skrbnik, državljan Republike Slovenije, s soglasjem centra za socialno delo, če je otrok pod skrbništvom. 

Za pridobitev državljanstva Republike Slovenije se za otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev.

Državljanstvo Republike Slovenije pridobi tudi oseba, rojena v tujini, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti poda izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije in je:

 1. eden od staršev prosilca od njegovega rojstva do podane izjave prosilca državljan Republike Slovenije oz. je bil državljan Republike Slovenije do smrti, če je umrl pred dano izjavo, ter
 2. da osebi po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo Republike Slovenije ni prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema.

Za vpis rojstva ter priglasitev v državljanstvo je potrebno priložiti naslednje dokumente:

 • izpisek iz matične knjige rojstev za otroka, izdan v državi rojstva,
 • potni list za očeta/mater (če je rojen/a v tujini),
 • zapisnik o priznanju očetovstva, če starša nista poročena,
 • izpisek iz matične knjige porok za starša, v kolikor sta se poročila v tujini in poroka v Sloveniji še ni zavedena.

 
OPOMBA: Slovenija in Slovaška sta naslednici Pogodbe med SFRJ in ČSSR o urejanju pravnih razmerij v civilnih, družinskih in kazenskih zadevah. V skladu s 15. členom omenjene pogodbe "listine, ki jih je izdal ali overil pristojen organ ene države pogodbenice in so opremljene z uradnim pečatom in podpisom, se lahko uporabijo na ozemlju druge države pogodbenice brez nadaljnjega overjanja. To velja tudi za prepise ali prevode listin, ki jih je overil prostojen organ". Pri tem opozarjamo, da je potrebno listine za uporabo v drugi državi prevesti, in sicer pri sodno zapriseženem tolmaču. 

Naknadni vpis matičnih dejstev je takse prosto. Taksa za vlogo za priglasitev v državljanstvo (eden od staršev državljan RS) znaša 13 EUR.

Obrazci:

a) če sta oba starša državljana Republike Slovenije: obrazec

b) če je eden od staršev državljan Republike Slovenije: obrazec

c) če je eden od staršev državljan Republike Slovenije, otrok pa je star od 14 do vključno 17: obrazec

č) če je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije, oseba pa je stara od 18 do 36 let: obrazec

Soglasje drugega starša pri prijavi prebivališča otroka

Z dnem 13. 8. 2017 se je začel uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list Republike Slovenije št. 52/2016), ki določa, da je potrebno soglasje drugega starša pri prijavi prebivališča otroka, če se otroka prijavlja na naslov, ki ni enak naslovu obeh staršev.

Soglasja pri prijavi prebivališča otroka med drugim ni potrebno, če:

 • otroku prijavlja prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo (odločba pristojnega sodišča);
 • je otrokovo prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
 • njegovo prebivališče ni znano;
 • mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;
 • je zadržan izvrševati roditeljsko pravico.