Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Izredni dogodki /Korona virus - COVID-19 /

Informacije o korona virusu in s tem povezanimi ukrepi na Slovaškem

(Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.)

Omejeno konzularno poslovanje v času Covid-19:

1) Veleposlaništvo sprejema vloge za potne liste in osebne izkaznice, katerih veljavnost je že potekla ali pa poteče v prihodnjih 3 mesecih. Sprejem vlog je možen izključno po predhodni najavi in ureditvi termina. Plačevanje takse je v času izvajanja tega ukrepa možno izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške.

2) Veleposlaništvo ponovno izvaja overjanje javnih listin, vendar izključno po pošti in po predhodnem dogovoru ter po predhodnem posredovanju skeniranih listin po elektronski pošti. Vračanje overjenih listin se izvaja po pošti na stroške stranke – kuverto z napisanim naslovom in opremljeno z znamkami morajo stranke posredovati ob vlogi oziroma vnaprej poravnati stroške priporočene pošiljke. Plačevanje takse se v času izvajanja tega ukrepa izvaja izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške. Overjanje podpisov na zasebnih listinah se izvaja le v nujnih primerih in po predhodno dogovorjenem terminu.

Konzularne storitve za tujce: veleposlaništvo do nadaljnjega ne sprejema vizumskih vlog in vlog za dovoljenja za bivanje in delo.

VSTOP V DRŽAVO

Od 11. januarja velja spremenjen režim na slovaških mejah. Osebe, ki prihajajo iz epidemiološko varne države (Avstralija, Ljudska republika Kitajska, Finska,  Islandija, Republika Koreja, Norveška, Nova Zelandija, Singapur in Tajvan) ne potrebujejo negativnega testa RT-PCR na COVID-19 oz. jim ni potrebno iti v samoizolacijo. Osebe, ki na Slovaško prihajajo iz epidemiološko nevarnih držav (mednje spada tudi Slovenija), morajo:

1) izpolniti elektronski obrazec, kontaktirati regionalni urad za javno zdravje in svojega splošnega zdravnika (pediatra) ter iti v domačo samoizolacijo. V domačo samoizolacijo morajo tudi osebe, ki živijo s to osebo v istem gospodinjstvu. V primeru simptomov oz. v primeru, da prihajajo iz ne-EU držav, morajo omenjene osebe 5. dan po prihodu na Slovaško opraviti test na COVID-19. Osebe brez simptomov, ki prihajajo iz EU držav, domačo samoizolacijo zaključijo 10. dan po prihodu na Slovaško.

ALI

2) Predložiti negativen test RT-PCR na COVID-19, opravljen v laboratorijih zunaj Slovaške republike, ki ni starejši od 72 ur. To določilo velja le za osebe, ki prihajajo iz epidemiološko tveganih EU držav ali držav EGS (Velike Britanije, Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Švice). V tem primeru ni potrebno kontaktirati regionalnega urada za javno zdravje in ni nujno, da se javite svojemu splošnemu zdravniku (pediatru).

ALI

3) Če vstopate na Slovaško iz EU držav ali držav EGS (Velike Britanije, Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Švice) lahko predložite negativen izvid antigenskega testa na COVID-19, opravljen v laboratorijih na Češkem oz. v Avstriji, ki ni starejši od 72 ur.

Otrok, mlajši od 10 let, ni dolžan opraviti laboratorijskega testa na COVID-19, razen če pristojni regionalni javni zdravstveni organ ali zdravnik ne odloči drugače. Obveznost domače samoizolacije za otroke, mlajše od 10 let, ki niso razvili akutne bolezni dihal, preneha s prenehanjem obveznosti domače samoizolacije oseb, ki živijo z njimi v istem gospodinjstvu.

Obveznost domače izolacije poleg zgoraj omenjene opcije ne velja tudi za naslednje kategorije oseb:

 • Osebe iz držav članic EU, osebe iz držav EGP in Švice, ki imajo stalno oz. začasno prebivališče na Slovaškem, in so v zadnjih 3 mesecih premagale COVID-19 ter imajo o tem zdravniško potrdilo v obliki obrazca kot je v prilogi št. 3 v dokumentu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_17_2020.pdf
 • Osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki na Češkem, Poljskem, Madžarskem in v Avstriji vsakodnevno obiskuje vrtec, osnovno, srednjo oz. visoko šolo in imajo o tem potrdilo, ki ga je izdala šola ter negativen PCR ali Ag test na Covid-19, ki ni starejši od 14 dni (ukrep velja tudi v obratni smeri).
 • Osebe (ne starejše od 26 let) s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki se na Češkem, Poljskem, Madžarskem in v Avstriji udeležijo usposabljanja kot redni član športnega kluba in imajo o tem potrdilo ter negativen PCR ali Ag test na Covid-19, ki ni starejši od 14 dni.
 • Vozniki tovornih vozil, piloti, člani letalskih posadk ali drugi letalski posadki, ladijsko osebje, strojevodje, poveljniki, vlakovne posadke in železniški tovorni prevozniki; omenjene osebe, ki prestopijo mejo Slovaške republike z drugimi prevoznimi sredstvi zaradi premestitve v kraj, kjer bodo opravljale svoje dejavnosti, ali ob vrnitvi domov, morajo to dejstvo dokazati s potrdilom delodajalca v slovaškem jeziku ALI s potrdilom za mednarodne prevoznike (Green lines).
 • Vozniki in posadke potniškega, letalskega ali avtobusnega prevoza, ki opravljajo repatriacijske prevoze oseb na ozemlje Slovaške republike.
 • Vozniki in posadke zdravstvene službe, ki prevažajo bolnika in voznike in posadke, ki prevažajo organe za presaditev, kri in krvne pripravke.
 • Pogrebno osebje, ki se opravlja mednarodni prevoz posmrtnih ostankov za pokop ali upepelitev.
 • Za osebe, ki vstopajo ali zapustijo ozemlje Slovaške republike zaradi nujnega zdravniškega pregleda ali zdravljenja ter njihove bližnje osebe, če njihovo bivanje ne bo preseglo 12 ur. S seboj morajo imeti vabilo zdravnika oz. potrdilo o pregledu. Če bo bivanje preseglo 12 ur, morajo osebe zaprositi  na https://www.standardnepostupy.sk/.
 • Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve Slovaške republike ali Ministrstva za obrambo Slovaške republike za vstop ali tranzit pripadnikov policijskih sil, ki gredo čez ozemlje Slovaške republike, za namen izvajanja nalog, ki izhajajo iz članstva v EU, in pripadnikov oboroženih sil ter zveze Nato,
 • Tranzit državljanov držav članic EU in njihovih družinskih članov, v eno od drugih držav članic EU. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu.
 • Tranzit oseb brez ustavljanja iz države, ki ne spada med manj rizične države, če oseba lahko dokaže bivanje ali obisk v državi, kjer se tranzit začenja in čas vstopu v to državo.
 • Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve Slovaške republike za osebe, ki vstopajo na ozemlje Slovaške republike na podlagi zahteve sodišča ali organov v kazenskem postopku.
 • Tranzit oseb, ki začasno ali stalno prebivajo v državi članici EU ob vrnitvi v državo, katere državljani so. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu.
 • Tranzit državljanov tretjih držav v eno od držav članic EU, v kateri imajo stalno ali začasno prebivališče. Te osebe morajo ozemlje Slovaške republike prečkati brez ustavljanja in ga zapustiti najpozneje v roku 8 ur po vstopu.
 • Javni uslužbenci in uslužbenci pri opravljanju dela v javnem interesu, katerim je bilo dodeljeno opravljanje nalog na predstavništvu Slovaške republike v mednarodni organizaciji ali mednarodnem vojaškem predstavništvu zunaj ozemlja Slovaške republike, ki vstopajo na ozemlje Slovaške republike med in po koncu napotitve v tujini, ter njihovi družinskimi člani;
 • Osebe, ki uživajo diplomatske privilegije in imunitete na ozemlju Slovaške republike;
 • Po odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve in evropske zadeve Slovaške republike za zaposlene v mednarodnih organizacijah, mednarodnih finančnih institucijah in institucijah Evropske unije, ki delo opravljajo na ozemlju Slovaške republike, in njihovi družinski člani,
 • Poslanci Evropskega parlamenta, izvoljeni v Slovaški republiki, in njihovi družinski člani,
  Osebe, napotene na veleposlaništvo Slovaške republike, ki vstopijo na ozemlje Slovaške republike med in po koncu napotitve v tujino, ter njihovi družinskimi člani.
 • Osebe, ki vstopajo na ozemlje Slovaške republike zaradi izvajanja veljavne sodne odločbe glede izvajanja deljenega skrbništva nad mladoletnim otrokom ali pravice do stika z mladoletnim otrokom.
 • Oseba, ki tako vstopi na ozemlje Slovaške republike, je dolžna dokazati veljavno sodno odločbo oz. starševski sporazum in hkrati obvestiti Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino Slovaške republike (Center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine) o nameri vstopa na ozemlje Slovaške iz razloga, navedenega v tej točki.
 • Zaposleni v kritični infrastrukturi na področju energetike in industrije. Za zaposlene na področju energetike in industrije izdaja soglasje ministrstvo za gospodarstvo SK, za elektronske komunikacije pa ministrstvo za promet SK.
 • Po odobritvi Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja Slovaške republike, osebe, ki opravljajo vzdrževanje kmetijske in gozdarske opreme, posadke kmetijskih in gozdarskih strojev ter njihovo spremstvo.
 • Osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki imajo sklenjeno pogodbo o delu v eni od sosednjih držav in potrdilo o tem ter negativen PCR ali Ag test na Covid-19, ki ni starejši od 14 dni.
 • Osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v eni od sosednjih držav na obmejnem območju do 30 km od odprtega mejnega prehoda na območju Slovaške, ki imajo sklenjeno pogodbo o delu na območju Slovaške do 30 km od odprtega mejnega prehoda in potrdilo o tem ter negativen PCR ali Ag test na Covid-19, ki ni starejši od 14 dni.
 • Državljani Slovaške, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v eni od sosednjih držav do 30 km od odprtega mejnega prehoda na območju Slovaške ter negativen PCR ali Ag test na Covid-19, ki ni starejši od 14 dni.
 • Osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki zagotavlja nujno oskrbo za družinske člani v eni od sosednjih držav in ima potrdilo o tem (in tudi v obratni smeri) ter negativen PCR ali Ag test na Covid-19, ki ni starejši od 14 dni.
 • Osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki imajo zemljišča na Češkem, Poljskem, Madžarskem in v Avstriji do 10 km od mejnega prehoda s Slovaško (in obratno) in imajo potrdilo o tem.
 • Osebe, ki prihajajo na Slovaško s Češke, Poljske, Madžarske in Avstrije, ki na Slovaškem opravljajo delo na področju umetnosti (TV oddaje, AV dela), znanosti in novinarje in imajo potrdilo o tem.

 

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

MEJNI PREHODI IN PROMET

Vsi mejni prehodi z Avstrijo, Češko, Poljsko in Madžarsko so odprti. Stalnih nadzorov na notranjih mejah Slovaške republike z navedenimi državami ni.

Odprti mejni prehodi (na kopnem) z Madžarsko:
Rajka – Rusovce (mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit)
Rajka - Čunovo (star mejni prehod od 06:00-08:00 a 15:00-17:00)
Medveďov – Vámosszabadi (osebni tovorni promet v obeh smeri)
Komárno – Komárom (osebni promet v obeh smeri)
Komárno - Komárom: Monoštorský most (osebni in tovorni promet, tranzit)
Komárom prístav (mednarodni osebni in tovorni promet)
Štúrovo – Esztergom (osebni promet v obeh smeri)
Štúrovo – Esztergom – rečni mejni prehod (tovorni promet v obeh smeri, splav)
Salka – Letkés (osebni promet v obeh smeri) - med 5:00 in 20:00 uro
Šahy – Parassapuszta (mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit)
Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat (osebni promet v obeh smeri)
Rároš – Nógrádszakál/Ráróspuszta (osebni promet v obeh smeri) - med 5:00 - 20:00 uro
Šiatorská Bukovinka –  Somoskőújfalu (osebni in tovorni promet v obeh smeri)
Kráľ – Bánréve (osebni in tovorni promet v obeh smeri)
Hosťovce – Tornanádaska (osebni in tovorni promet v obeh smeri) - med 6:00 - 18:00 uro
Milhosť – Tornyosnémeti – avtocesta (mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit)
Milhosť – Tornyosnémeti (mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit)
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely miestna cesta (osebni promet v obeh smeri) - med 6:00 - 18:00 uro  
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely  (osebni in tovorni promet)

Odprti meji prehodi z Ukrajino:
Vyšné Nemecké – Užgorod (7:00 – 19:00)
Ubľa – Malyj Bereznyj (za tovorna vozila težje do 7,5 t z namenom tranzita in popotnike z izjemami)

 

**Zračne meje

Od 07. 09. 2020 00:01 so omogočeni mednarodni civilni leti.

Od 15. junija sta za potniški promet ponovno odprti letališči v Bratislavi in Košicah, ostala letališča pa so za potniški promet še vedno zaprta (izjema so zasebni in izredni repatriacijski leti; tovorni in humanitarni leti so dovoljeni).

Ladijski promet 

Od 5. junija 2020 je ponovno dovoljen notranji in mednarodni ladijski potniški promet brez omejitev (tovorni ladijski promet je bil dovoljen že pred tem).

Avtobusni in železniški promet ter taksi prevozi

Mednarodni avtobusni in železniški potniški promet s Češko, Avstrijo in Poljsko obratuje.
Mednarodni avtobusni promet z Madžarsko je od 1. septembra začasno ustavljen.

Od 6. maja dalje lahko taksiji ponovno prevažajo potnike.
 
KLJUČNI UKREPI

Od 1. oktobra 2020 je na Slovaškem ponovno uvedeno izredno stanje. 
 
Nošenje mask oz. obraznih rut/šalov je obvezno v na zunanjih javnih površinah v mestnih središčih in ulicah in v javnih notranjih prostorih, razen za naslednje kategorije oseb:

 • otroci do 6. leta starosti;
 • ljudje s hudimi motnjami avtističnega spektra;
 • vozniki javnega prevoza, ki so sami v zaprti kabini, ločeni od drugih prostorov, namenjenih prevozu oseb, učnega osebja ali strokovnega osebja (npr. učiteljev pomočnik ali posebni pedagog) kot del izobraževalnega procesa;
 • otroci v notranjosti vrtca in jasli;
 • osebe, ki se ukvarjajo s športom;
 • osebe, ki se fotografirajo za čas, potreben za izvedbo postopka fotografiranja;
 • nevesta in ženin na poroki;
 • otroci, ki se udeležujejo prvega svetega obhajila;
 • izvajalci snemanja avdiovizualnega dela ali v produkciji programa in izvajalci v uprizoritvi umetniškega dela;
 • udeleženci rehabilitacijskih programov za otroke in mlade, vključno z osebjem;

Maske niso zahtevane v gozdovih in drugih naravnih okoljih, če ste z drugimi, ki živijo v istem gospodinjstvu ali lahko vzdržujete pet metrov oddaljenosti od tujih oseb.

Dodatni ukrepi:

 • prepoved izmenjav obiskov med gospodinjstvi (izjema dveh gospodinjstev ostaja v veljavi);
 • zaprtje cerkva za javnost;
 • omejitev delovanja hotelov (trenutni gostje lahko bivajo do izteka rezerviranega termina; podaljševanje ni mogoče; sprejemanje novih gostov prepovedano);
 • prepoved uživanja hrane pred lokali/kioski (dovoljen take-away);
 • gibanje v naravi se omejuje na občino;
 • uvaja se delo na domu (z izjemo tistih, katerim to odobri/odredi delodajalec).

Izjeme:

 • pot v službo in izvajanje poslovnih in podobnih dejavnosti, če jih ni mogoče opravljati od doma;
 • nakup in zagotavljanje nujnih življenjskih potrebščin (hrane, zdravil, medicinskih pripomočkov, drogerijskih izdelkov, krme in drugih potrebščin za živali, goriva, zagotavljanja varstva otrok, zagotavljanja skrbi za domače živali) v najbližji trgovini oz. obratu;
 • pošta, prevzem spletno naročenega blaga, čistilnice za tekstil, optike, banke, zavarovalnice, servisi koles in motornih vozil;
 • nujna oz. načrtovana zdravstvena oskrba, preventivni pregled vključno s spremljajočo osebo;
 • pot na izvedbo PCR oz. Ag testa;
 • pogreb, poroka, krst;
 • skrb za bližnjo osebo, ki je odvisna od take skrbe;
 • sprehod s psom do 1 km od prebivališča in skrb za živino;
 • vrnitev domov z obiska drugega gospodinjstva (v okviru druženja v mehurčku najbližjih oz. največ dveh gospodinjstev);
 • pot v tujino;
 • gibanje v naravi, individualni športi v okviru občine;
 • pot otrok k staršem vključno s spremljajočo osebo;
 • pot domov iz počitniške hiške;
 • pot otroka v vrtec oz. osnovno šolo (prva stopnja);
 • brezdomci napoteni v domove za socialne storitve.


Informacije o koronavirusu na Slovaškem so na voljo na novi spletni strani www.korona.gov.sk.

Zainteresirani lahko svoja vprašanja/poizvedbe pošljejo tudi na e-poštni naslov: novykoronavirus(at)uvzsr.sk oz. na: koronachcemvediet(at)vlada.gov.sk.

Praktične informacije in kontaktne podatke regionalnih organov za javno zdravje na Slovaškem najdete tukaj
 
Sosednje države: informacije o ukrepih držav, ki mejijo s Slovaško, so na voljo na spletnih straneh veleposlaništev RS v Pragi, v Budimpešti, na Dunaju, v Varšavi in v Kijevu.

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

Posodobljeno: 11. januar 2021