Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Izredni dogodki /Korona virus - COVID-19 /

Informacije o korona virusu in s tem povezanimi ukrepi na Slovaškem

(Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.)

Omejeno konzularno poslovanje v času Covid-19:

1) Veleposlaništvo sprejema vloge za potne liste in osebne izkaznice, katerih veljavnost je že potekla ali pa poteče v prihodnjih 3 mesecih. Sprejem vlog je možen izključno po predhodni najavi in ureditvi termina. Plačevanje takse je v času izvajanja tega ukrepa možno izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške.

2) Veleposlaništvo ponovno izvaja overjanje javnih listin, vendar izključno po pošti in po predhodnem dogovoru ter po predhodnem posredovanju skeniranih listin po elektronski pošti. Vračanje overjenih listin se izvaja po pošti na stroške stranke – kuverto z napisanim naslovom in opremljeno z znamkami morajo stranke posredovati ob vlogi oziroma vnaprej poravnati stroške priporočene pošiljke. Plačevanje takse se v času izvajanja tega ukrepa izvaja izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške. Overjanje podpisov na zasebnih listinah se izvaja le v nujnih primerih in po predhodno dogovorjenem terminu.

Konzularne storitve za tujce: veleposlaništvo do nadaljnjega ne sprejema vizumskih vlog in vlog za dovoljenja za bivanje in delo.

VSTOP V DRŽAVO

V skladu z odlokom Urada za javno zdravstvo SK, se 15. oktobra spreminjajo pogoji ob vstopu na ozemlje SK. V nadaljevanju po točkah navajamo nove vstopne pogoje in izjeme od njih. 

Registracija
Vsaka oseba mora pred vstopom na Slovaško izpolniti elektronsko prijavnico na http://korona.gov.sk/ehranica, razen otrok 
mlajših od 12. leta in dveh mesecev starosti, oseb v tranzitu  preko SK in drugih izjem (izjeme so navede nižje).

Karantena

Za vse osebe je od 15. oktobra 2021 obvezna karantena (veljajo izjeme, glej nižje). Osebi brez simptomov se karantena konča 10. dan oz. po prejemu negativnega RT-PCR testa, ki ga oseba lahko opravi 5. dan karantene. Testiranje ni obvezno za otroke mlajše od 12. leta in dveh mesecev starosti. V primeru otrok do 12. leta in 2. meseca starosti se karantena zaključi isti dan, kot članom njihovega gospodinjstva. V karanteno morajo vsi člani skupnega gospodinjstva tudi če je bil v tujini le eden od njih. 

IZJEME OD KARANTENE

 • polno cepljenje osebe*;
 • osebe, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo biti cepljenje; ob vstopu na SK morajo o tem predložiti potrdilo/dokazilo, hkrati pa morajo predložiti potrdilo o negativnem izvidu RT-PCR testa, ki ni starejši od 72 ur;
 • necepljene osebe s stalnim oz. začasnim prebivališčem v obmejnem območju sosedne države do 100 km od odprtega mejnega prehoda na ozemlju SK – ob vstopu na SK morajo predložiti negativen izvid RT-PCR testa, ki ni starejši od 7 dni.
 • necepljene osebe kot so npr. vozniki tovornih vozil, avtobusov, piloti, člani letalskih posadk in osebje pogrebnih služb.

*Definicija polno cepljene osebe
· oseba, ki je prejela drugi odmerek cepiva (velja za cepivo z dvema odmerkoma) pred več kot 14 dnevi, vendar ne pred več kot 12 meseci;
· oseba, ki je prejela prvi odmerek cepiva (velja za cepivo z enim odmerkom) pred več kot 21 dnevi, vendar pa ne pred več ko 12 meseci;
· oseba, ki je prejela prvi odmerek cepiva pred več kot 14 dnevi, vendar pa ne pred več kot 12 meseci, če je ta oseba prvi odmerek prejela do 180 dni po preboleli bolezni COVID-19;

Opozorilo: Oseba starejša od 12. leta in dveh mesecev starosti, ki je prebolela COVID-19, in prvi odmerek cepiva ni prejela do 180 dni od njegovega prebolenja, se šteje kot necepljena in po vstopu na SK mora v karanteno.

Otroci mlajši od 12. leta in dveh mesecev starosti – registracija, vstop na SK in karantena 

Otroci mlajši od 12. leta in dveh mesecev starosti lahko vstopijo na SK (ne glede na to ali so cepljeni, ali pa ne) in pred vstopom se jim ni treba registrirati. 

Otroci mlajši od 12. leta in dveh mesecev starosti, ki so preboleli COVID-19 (cepljenje do 180 dni po prebolenju za nje ni obvezno), lahko vstopijo na SK brez napotitve v karanteno.

Če so po vstopu na SK v karanteno napoteni člani skupnega gospodinjstva, karantena velja tudi za otroke mlajše od 12. leta in dveh mesecev starosti. Testiranje za nje ni obvezno. Karantena se jim zaključi brez testiranja isti dan, kot članom njihovega gospodinjstva.

Pri vstopu na SK je mogoče poleg evropskega digitalnega Covid potrdila oz. potrdila o cepljenju na SK, predložiti tudi potrdilo, izdano v drugih državah, ki mora vsebovati ime in priimek, datum rojstva, ime cepiva in njegovega proizvajalca, skupno število prejetih odmerkov cepiva, datum zadnjega prejetja odmerka cepiva. Potrdilo  mora vsebovati tudi žig organa pristojnega za cepljenje oz. mora biti možna elektronska preverba, izdano mora biti v angleškem jeziku. Oseba, ki ne bo imela tega potrdila, se bo štela za necepljeno.  

Vstop na ozemlje SK z letalskim prevozom
Vsaka oseba mora pred vstopom na SK izpolniti elektronsko prijavnico na http://www.mindop.sk/covid;
Če oseba prihaja iz določenih oz. rizičnih, držav (Slovenija med nje ne spada) je treba predložiti negativen izvid RT-PCR testa, ki ni starejši od 72 ur – to velja tudi za cepljene osebe.

Osebe, katerim ob vstopu na Slovaško ni potrebno oditi v karanteno: 

1) vozniki tovornih vozil, avtobusov, piloti, člani letalskih posadk in drugo letalsko osebje, ladijsko osebje, strojevodje, člani vlakovne posadke in pomožno osebje v železniškem prometu –  omenjene osebe, ki prestopijo mejo SK z drugimi prevoznimi sredstvi zaradi premestitve v kraj, kjer bodo opravljale svoje dejavnosti, ali ob vrnitvi domov, morajo to dejstvo dokazati s potrdilom delodajalca v slovaškem jeziku ALI s potrdilom za mednarodne prevoznike (Green lines - potrdilo Evropske komisije). Pri nalaganju in razkladanju blaga morajo te osebe uporabljati zaščitno opremo, omejiti neposreden stik z osebjem na SK, vozilo pa mora biti opremljeno z gumijastimi rokavicami in razkužilom za redno čiščenje rok; delodajalec zaposlenim v železniškem prometu izda potrdilo, s katerim dokazuje, da je prestop državne meje potreben zaradi zagotavljanja železniškega prevoza, 

2) Vozniki in posadke potniškega, letalskega ali avtobusnega prevoza, ki opravljajo repatriacijske prevoze oseb na ozemlje SK.

3) Vozniki in posadke zdravstvene službe, ki prevažajo bolnika in voznike in posadke, ki prevažajo organe za presaditev, kri in krvne pripravke. Prevoz lahko poteka le s posebnim vozilom, ki ima ločen prostor za bolnike. Osebje mora uporabljati zaščitno opremo in dezinfekcijo za roke. 

4) Osebje pogrebnih služb, ki opravlja mednarodni prevoz posmrtnih ostankov za pokop ali upepelitev. Ob rokovanju s posmrtnimi ostanki morajo uporabljati masko FFP2 ali FFP3, omejiti kontakt z drugimi osebami in vozilo opremiti z gumijastimi rokavicami in dezinfekcijskim sredstvom.

5) Osebe, ki imajo na SK stalno ali začasno prebivališče in vstopajo ali zapustijo ozemlje SK zaradi nujnega zdravniškega pregleda ali zdravljenja ter njihove bližnje osebe, če njihovo bivanje ne bo preseglo 12 ur. S seboj morajo imeti vabilo zdravnika oz. potrdilo o pregledu. Če bo njihovo bivanje preseglo 12 ur, morajo osebe zaprositi za odobritev Ministrstvo za zdravje na naslovu www.standardnepostupy.sk/. 

6) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK ali Ministrstva za obrambo SK  vstop ali tranzit pripadnikov policijskih sil, ki gredo čez ozemlje SK, z namenom izvajanja nalog, ki izhajajo iz članstva v EU, in pripadnikov oboroženih sil ter zveze Nato.

7) Tranzit oseb in njihovih družinskih članov v državo, kjer imajo prijavljeno prebivališče oz. v državo, katere so državljani oz. v drugo državo EU (ne glede na prebivališče in državljanstvo). Te osebe morajo ozemlje SK prečkati brez ustavljanja (z izjemo nujne oskrbe z gorivom) in ga zapustiti najkasneje v roku 8 ur po vstopu. Za tranzit morajo osebe uporabiti točno določene koridorjeKoridorji so dostopni na (str. 10): www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_231.pdf 

8) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK v primeru razumnega tranzita oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točke 7. Te osebe morajo ozemlje SK prečkati brez ustavljanja (z izjemo nujne oskrbe z gorivom) in ga zapustiti najkasneje v roku 8 ur po vstopu. Za tranzit morajo osebe uporabiti točno določene koridorjeKoridorji so dostopni na (str. 10): www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_231.pdf 

9) Osebe, ki so imetniki diplomatskega ali službenega potnega lista.

10) Osebe, ki vstopajo na ozemlje SK na podlagi veljavne sodne odločbe glede izvajanja deljenega skrbništva nad mladoletno osebo ali pravice do stika z mladoletno osebo. Oseba je takoj po vstopu dolžna pokazati pravnomočno sodno odločbo ali sporazum staršev in obvestiti Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino SK (Center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine) o nameri vstopa na ozemlje SK iz razloga, navedenega v tej točki. 

11) Osebe, ki zagotavljajo prevoz drugih oseb z in na mednarodna letališča na CZ, PL, HU in v AT. Pred prečkanjem meje se morajo te osebe registrirati na www.naletisko.mzv.sk in ob prečkanju meje pokazati pripadniku policije ustrezno potrdilo in letalsko karto osebe. Osebe, ki zagotavljajo tovrsten prevoz, morajo uporabljati ceste le v državah članicah EU brez ustavljanja (z izjemo nujnega črpanja goriva). 

12) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, člani tujih reševalnih skupin ali eksperti, ki sodelujejo na zahtevo državnih organov Slovaške ali druge države, v humanitarni pomoči med krizo ali na reševalnih delih v izrednih razmerah na ozemlju SK ali druge države,

13) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, osebe, ki na ozemlje SK vstopajo za kratek čas zaradi pridobitve dokumentov, ki jih je izdala Slovaška.

14) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, osebe, ki opravljajo prevoz posebne gasilske in reševalne opreme, potrebne za zagotovitev intervencijskih dejavnosti gasilskih enot za izvajanje servisnih operacij in tehničnih pregledov.

15) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, osebe, ki izvajajo gasilska in reševalna dela v nujnih primerih na obmejnem območju na zahtevo operacijskega središča sosednje države.

16) Osebe, ki imajo na ozemlju SK prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, in mejo Slovaške prestopajo zaradi obiska tujega veleposlaništva, pooblaščenega za Slovaško, ki se nahaja na CZ/HU in v AT, za manj kot 12 ur. Ob vstopu morajo o tem predložiti dokazilo.

17) Osebe, ki vstopajo na SK zaradi izdaje delovnega dovoljenja in potrdil povezanih za opravljanje dela voznika v javnem prometu in v tovornem prometu na SK. Ob vstopu na SK morajo te osebe predložiti RT-PCR test, ki ni starejši od 72 ur.

Osebam, ki spadajo pod točkami 1,3, 4, 7, 8, se pred vstopom na SK ni treba registrirati.
Osebam, ki spadajo pod točkami 5, 14 in 16 registracija velja en teden. 

Nov odlok ureja tudi področje oseb, ki vstopajo na ozemlje SK in v zadnjih 14 dneh so obiskali le ozemlje držav članic EU, Island, Norveško, Lihtenštajn, Švico oz. Ukrajino. Te osebe ne bodo napotene v karanteno. če imajo:

1)  na SK stalno oz. začasno prebivališče in sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v drugi državi članici EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu, Švici oz. na Ukrajini in imajo o tem potrdilo (po vzorcu priloge št. 3 Uradnega lista Vlade SK, https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_226.pdf).  

2) stalno oz. začasno prebivališče v drugi državi članici EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu, Švici oz. na obmejnem območju Ukrajine do 100 km od odprtega mejnega prehoda na ozemlju SK in imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na ozemlju SK in imajo o tem potrdilo (po vzorcu priloge št. 3 Uradnega lista Vlade SK, https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_226.pdf).

3) SK državljanstvo in stalno oz. začasno prebivališče v obmejnih področjih sosedne države do 100 km od odprtega mejnega prehoda na ozemlju SK.

Med izjeme od karantene spadajo tudi:

1) osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki obiskujejo ali se udeležujejo sprejemnih izpitov v eni od šol (vrtec, osnovna, srednja, visoka, univerza) na CZ, HU, PL, UA in v AT in ob prečkanju meje pokažejo dokaz o šolanju (potrdilo šole),

2) osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na  CZ, HU, PL, UA in v AT, ki obiskujejo eno od šol na Slovaškem. Mejo je mogoče prečkati le z ustreznim dokazilom (potrdilo šole).

3) Osebe, ki imajo začasno ali stalno prebivališče na Slovaškem in imajo
a) status učenca OŠ, dijaka ali študenta dnevnega študija univerze,
b) se udeležujejo športnega treninga kot redni člani športnega kluba na CZ, HU, PL in v AT,
c) še niso dopolnili 26 let,
d) imajo o vsem tem ustrezno dokazilo.

4) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Slovaškem in nudijo nujno potrebno zdravstveno oskrbo za bližnjega družinskega člana na ozemlju sosednje države in ob prečkanju meje predložijo ustrezno zdravniško potrdilo in častno izjavo o sorodstvu v slovaškem jeziku.

5) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v eni od sosednjih držav in nudijo nujno potrebno zdravstveno oskrbo za bližnjega družinskega člana na ozemlju Slovaške in ob prečkanju meje predložijo ustrezno zdravniško potrdilo in častno izjavo o sorodstvu v slovaškem jeziku.

6) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na CZ, HU, PL in v AT in obdelujejo zemljišče na Slovaškem do 10 km od državne meje in ob prečkanju meje predložijo ustrezno potrdilo.

7) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Slovaškem in obdelujejo zemljišče na CZ, HU, PL in v AT do 10 km od državne meje in ob prečkanju meje predložijo ustrezno potrdilo.

8) Osebe, ki vstopajo ali se vračajo na ozemlje SK s CZ, HU, PL in iz AT:
- opravljajo na Slovaškem delo na področju umetnosti (TV oddaje, AV dela), novinarji napoteni na Slovaško, ali umetniki sodelujoči na gledaliških, glasbenih predstavah, sodelujoči na arheoloških raziskavah, v muzejih, arhivih in podobnih ustanovah o čemer ob prečkanju meje predložijo ustrezni dokazilo.

9) Člani športih ekip, sodniki, ki se udeležujejo naslednjih športnih tekem:

- TIPOS extraliga (hokej – moški), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej - moški), MOL Liga (rokomet - ženske)in se udeležujejo mednarodnih tekem, ki jih organizira mednarodna federacija in o čemer preložijo ustrezno dokazilo;
Te osebe (točke 1-9 v tem odstavku) morajo predložiti potrdilo Ministrstva za zdravje SK z negativnim antigenskim testom ali PCR, ki ni starejši od 7 dni.

10) Člani športnih ekip, sodniki, ki se udeležujejo naslednjih športnih tekem:
- TIPOS extraliga (hokej - moški), FORTUNA Liga (nogomet - moški), SLOVNAFT Handball Extraliga (rokomet - moški), Extraliga moški (odbojka), Extraliga ženske (odbojka), Slovaška košarkarska liga (moški), Extraliga ženske (košarka) in MOL Liga (rokomet - ženske) in se udeležujejo mednarodnih tekem, ki jih organizira mednarodna federacija in o čemer predložijo ustrezno dokazilo.

11) Osebe, ki vstopajo ali se vračajo na ozemlje SK in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so reprezentanti SK na podlagi certifikata Ministrstva za šolstvo, znanost, raziskave in šport SK vključno z dekretom olimpijskih ali paraolimpijskih iger v Tokiu, ki vstopajo na Slovaško zaradi priprave na mednarodno tekmovanje;
- člani športnih ekip in sodniki, ki se udeležujejo mednarodnega športnega dogodka, ki ga je odobril urad za javno zdravstvo s podporo Ministrstva za šolstvo, znanost, raziskave in šport, pri čemer tak dogodek lahko traja največ 48 ur oziroma 4 dni;
- športniki in člani podpornih ekip, ki se bodo udeležili priprave v Karantenskem vadbenem središču X Bionic v Šamorínu ali
- novinarji, ki se udeležujejo na enem od navedenih športnih dogodkov.

12) Osebe, ki za kratek čas vstopajo na ozemlje SK ali ga zapuščajo zaradi udeležbe na pogrebu.

13) Osebe, ki vstopajo na ozemlje SK na uradno povabilo Predsedniške pisarne SK, Parlamenta SK, Vlade SK ali osrednjih organov državne uprave. 

Vse osebe (iz točk 1-9) morajo predložiti negativni izvid hitrega antigenskega testa, ki je bil izdan v enem od odvzemnih mest na Slovaškem oz. negativni izvid hitrega antigenskega oz. PCR testa, ki ni starejši od 7 dni, ki je bil izdan izven SK.

Vse osebe (iz točk 10-13) morajo predložiti negativen izvid antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur oz. PCR test, ki ni starejši od 72 ur.


Tudi vse spremljajoče osebe, ki spadajo pod točke 1-7 in 12, morajo imeti ob vstopu na SK ustrezno dokazilo.

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

 

MEJNI PREHODI IN PROMET

Mejni režim na Slovaškem deluje na osnovi t.i. opozorilnega sistema, ki razlikuje med tremi fazami nadzora. Od  20. septembra dalje je Slovaška v prvi fazi opozorilnega sistema, kar pomeni naključne preglede, ki jih policisti opravljajo pri običajnem opravljanju svojih nalog.

Odprti mejni prehodi z Avstrijo

Bratislava - Jarovce – Kittsee (avtocesta)
Bratislava - Petržalka – Berg
Bratislava - Jarovce – Kittsee (med 6.00 in 22.00)

Bratislava (Kopčianska ulica) - Kittsee

Bratislava – Devínska Nová Ves – Schlosshof (kolesarska pot)Devín – Hainburg (rečni prevoz)
Moravský Svätý Ján – Hohenau (med 5.00 in 24.00)
Záhorská Ves – Angern an der March (med ponedeljkom in petkom med 08.00 in 11.00 ter med 15.00 in 18.00 za opravljanje kmetijskih oz. gozdarskih del)

 

Odprti mejni prehodi s Češko


Brodské – Břeclav (avtocesta)
Holíč – Hodonín
Drietoma – Starý Hrozenkov
Lysá pod Makytou – Střelná Makov – Bílá-Bumbálka
Klokočov – Bíla
Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Čadca - Milošová – Šance,
Červený Kameň - Nedašova Lhota,
Horné Srnie – Brumov - Bylnice,
Nová Bošáca – Březová,
Moravské Lieskové – Strání,
Vrbovce – Velká nad Veličkou,
Skalica – Sudoměřice,
Brodské – Lanžhot,
cestni prehodi Kohútka, Drietoma - okraj Liešna, Stará Myjava, Kykula, Predpoloma Javorina


Odprti mejni prehodi z Madžarsko
Čunovo – Rajka (avtocesta)
Rusovce – Rajka (stara cesta; med 6.00 in 8.00 in med 15.00 in 17.00)
Medveďov – Vámosszabadi
Komárno – Komárom (nov most)
Komárno – Komárom
Štúrovo – Esztergom
Šahy – Parassapuszta
Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
Ráros – Ráróspuszta (med 5.00 in 20.00)
Šiatorská Bukovinka – Salgótarján Somosköújfalu
Kráľ – Bánréve
Hosťovce – Tornanádaska (6.00 in 18.00)
Milhosť – Tornyosnémeti (hitra cesta R4)
Milhosť – Tornyosnémeti

Veľký Kamenec – Pácin,

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely,
Skároš – Holloháza,
Domica – Aggtelek,
Tachty – Cered,
Kalonda – Ipolytarnóc

 

Odprti mejni prehodi s Poljsko
Skalité  - Zwardoň (avtocesta)
Skalité  - Zwardoň
Oravská Polhora – Korbielów
Trstená – Chyžné
Podspády – Jurgów
Mníšek nad Popradom – Piwniczna
Vyšný Komárnik - Barwinek

Palota – Radoszyce,
Nižná Polianka – Ožena,
Becherov – Konieczna,
Kurov – Muszynka,
Čirč – Leluchów,
Lysá nad Dunajcom – Niedzica,
Tatranská Javorina - Lysa Poľana,
Suchá Hora – Chocholów,
Bobrov – Winiarczykówka,
Novoť – Ujsoly


Odprti mejni prehodi z Ukrajino:
Vyšné Nemecké – Užgorod (za osebni in tovorni promet)
Ubľa – Malyj Bereznyj (za osebna vozila in za tovorna vozila težje do 3,5 t, tudi za pešce in kolesarje)

 

**Zračne meje

Od 07. 09. 2020 00:01 so omogočeni mednarodni civilni leti.

Od 15. junija sta za potniški promet ponovno odprti letališči v Bratislavi in Košicah, ostala letališča pa so za potniški promet še vedno zaprta (izjema so zasebni in izredni repatriacijski leti; tovorni in humanitarni leti so dovoljeni).

Ladijski promet 

Od 5. junija 2020 je ponovno dovoljen notranji in mednarodni ladijski potniški promet brez omejitev (tovorni ladijski promet je bil dovoljen že pred tem).

Avtobusni in železniški promet ter taksi prevozi

Mednarodni avtobusni in železniški potniški promet s Češko, Avstrijo in Poljsko obratuje.
Mednarodni avtobusni promet z Madžarsko je od 1. septembra začasno ustavljen.

Od 6. maja 2020 dalje lahko taksiji ponovno prevažajo potnike.
 

Od 1. marca 2021 velja COVID avtomat, na podlagi katerega so vsi okraji razdeljeni v šest faz glede na trenutno tveganje. Razdelitev okrajev se posodablja vsak teden in velja med ponedeljkom in nedeljo istega tedna.  

Na povezavi automat.gov.sk lahko preverite, v katero stopnjo oz. fazo spadajo posamezni okraji in kateri ukrepi veljajo zanje. 

Od 17. maja 2021 je obvezno nošenje maske FFP2 v notranjih javnih prostorih.

Nošenje mask oz. obraznih rut/šalov in mask FFP2 ni obvezno za naslednje kategorije oseb:

 • otroci do 6. leta starosti;
 • osnovnošolci v učilnicah ne glede na to, kakšne barve je okraj, kjer se šola nahaja; nošenje mask ostaja obvezno v skupnih notranjih prostorih osnovnih šol (hodniki, stranišča ipd.) in za srednješolce in študente univerz v vseh notranjih prostorih šol/univerz;
 • ljudje s hudimi motnjami avtističnega spektra;
 • vozniki javnega prevoza, ki so sami v zaprti kabini, ločeni od drugih prostorov, namenjenih prevozu oseb, učnega osebja ali strokovnega osebja (npr. učiteljev pomočnik ali posebni pedagog) kot del izobraževalnega procesa;
 • otroci v notranjosti vrtca in jasli;
 • osebe, ki se ukvarjajo s športom;
 • osebe, ki se fotografirajo za čas, potreben za izvedbo postopka fotografiranja;
 • nevesta in ženin na poroki;
 • izvajalci snemanja avdiovizualnega dela ali v produkciji programa in izvajalci v uprizoritvi umetniškega dela;
 • udeleženci rehabilitacijskih programov za otroke in mlade, vključno z osebjem;
 • tolmači, pri izvajanju svoje dela;
 • oseba, ki je v notranjih prostorih službe (npr. v pisarni) sama.
 • Maske niso zahtevane v gozdovih in drugih naravnih okoljih, če ste z drugimi, ki živijo v istem gospodinjstvu ali lahko vzdržujete pet metrov oddaljenosti od tujih oseb.

Izjeme, za katere je v notranjih javnih prostorih dovoljeno nošenje mask oz. obraznih rut/šalov:

 • osebe v notranjih prostorih v okrajih, ki so po COVID avtomatu zelene, rumene oz. oranžne barve;
 • otroci in šolsko osebje v šoli;
 • osebe v priporu/zaporu,
 • osebe, ki jim vrsta dela ne omogoča nošenje mask FFP2;
 • osebe, ki imajo kronične bolezni dihal in kožne bolezni obraza.

Od 19. aprila 2021:

 • maske niso zahtevane v zunanjih prostorih, če ste z drugimi, ki živijo v istem gospodinjstvu ali lahko vzdržujete pet metrov oddaljenosti od tujih oseb.


Informacije o koronavirusu na Slovaškem so na voljo na novi spletni strani www.korona.gov.sk.

Zainteresirani lahko svoja vprašanja/poizvedbe pošljejo tudi na e-poštni naslov: novykoronavirus(at)uvzsr.sk oz. na: koronachcemvediet(at)vlada.gov.sk.

Praktične informacije in kontaktne podatke regionalnih organov za javno zdravje na Slovaškem najdete tukaj
 
Sosednje države: informacije o ukrepih držav, ki mejijo s Slovaško, so na voljo na spletnih straneh veleposlaništev RS v Pragi, v Budimpešti, na Dunaju, v Varšavi in v Kijevu.

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

Posodobljeno: 15. oktobra 2021