Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Izredni dogodki /Korona virus - COVID-19 /

Informacije o korona virusu in s tem povezanimi ukrepi na Slovaškem

(Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.)

Omejeno konzularno poslovanje v času Covid-19:

1) Veleposlaništvo sprejema vloge za potne liste in osebne izkaznice, katerih veljavnost je že potekla ali pa poteče v prihodnjih 3 mesecih. Sprejem vlog je možen izključno po predhodni najavi in ureditvi termina. Plačevanje takse je v času izvajanja tega ukrepa možno izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške.

2) Veleposlaništvo ponovno izvaja overjanje javnih listin, vendar izključno po pošti in po predhodnem dogovoru ter po predhodnem posredovanju skeniranih listin po elektronski pošti. Vračanje overjenih listin se izvaja po pošti na stroške stranke – kuverto z napisanim naslovom in opremljeno z znamkami morajo stranke posredovati ob vlogi oziroma vnaprej poravnati stroške priporočene pošiljke. Plačevanje takse se v času izvajanja tega ukrepa izvaja izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške. Overjanje podpisov na zasebnih listinah se izvaja le v nujnih primerih in po predhodno dogovorjenem terminu.

Konzularne storitve za tujce: veleposlaništvo do nadaljnjega ne sprejema vizumskih vlog in vlog za dovoljenja za bivanje in delo.

VSTOP V DRŽAVO

V skladu z odlokom Urada za javno zdravstvo SK, se 19. aprila ob 6.00 spreminjajo pogoji ob vstopu na ozemlje SK. V nadaljevanju po točkah navajamo nove vstopne pogoje in izjeme od njih. 

Nova uredba določa, da mora vsaka oseba, ki je v zadnjih 14 dneh obiskala izključno države EU, Islandijo, Norveško, Lihtenštajn, Švico, Veliko Britanijo, ob vstopu na Slovaško oditi v obvezno domačo ali državno karanteno. Oseba lahko karanteno zaključi: 

a) ob prejemu negativnega izvida PCR testa (ki ga lahko opravi ne prej kot 8. dan karantene),

b) po 14. dneh, v kolikor nima nobenih simptomov. 

V primeru, da je oseba obiskala drugo državo od zgoraj navedenih, mora ob vstopu na SK prav tako oditi v obvezno karanteno ter opraviti PCR test (karantena brez izvedbe testa PCR v tem primeru ni mogoča).

Za otroke do 10. leta starosti brez simptomov se karantena zaključi istočasno kot karantena osebe, s katero otrok živi v skupnem gospodinjstvu. Enako velja tudi za vse ostale osebe, ki živijo v skupnem  gospodinjstvu. Otroci morajo opraviti test le, če tako določi pristojni Urad za javno zdravstvo ali pediater.

Vsaka oseba, ki prihaja na ozemlje SK, se mora najkasneje po vstopu v državo registrirati na http://korona.gov.sk/ehranica in na zahtevo policista predložiti dokazilo o registraciji. Oseba, ki na Slovaško vstopa z letalom, mora izpolniti tudi obrazec na https://www.mindop.sk/covid/. Hkrati mora svojo vrnitev najaviti svojemu osebnemu zdravniku (oz. pediatru v primeru otrok). Osebe, ki nimajo na SK osebnega zdravnika, se zglasijo pri zdravniku glede na kraj prebivališča. 

Osebe, katerim ob vstopu na Slovaško ni potrebno oditi v karanteno: 

1) vozniki tovornih vozil, avtobusov, piloti, člani letalskih posadk in drugo letalsko osebje, ladijsko osebje, strojevodje, člani vlakovne posadke in pomožno osebje v železniškem prometu –  omenjene osebe, ki prestopijo mejo SK z drugimi prevoznimi sredstvi zaradi premestitve v kraj, kjer bodo opravljale svoje dejavnosti, ali ob vrnitvi domov, morajo to dejstvo dokazati s potrdilom delodajalca v slovaškem jeziku ALI s potrdilom za mednarodne prevoznike (Green lines - potrdilo Evropske komisije). Pri nalaganju in razkladanju blaga morajo te osebe uporabljati zaščitno opremo, omejiti neposreden stik z osebjem na SK, vozilo pa mora biti opremljeno z gumijastimi rokavicami in razkužilom za redno čiščenje rok; delodajalec zaposlenim v železniškem prometu izda potrdilo, s katerim dokazuje, da je prestop državne meje potreben zaradi zagotavljanja železniškega prevoza, 

2) Vozniki in posadke potniškega, letalskega ali avtobusnega prevoza, ki opravljajo repatriacijske prevoze oseb na ozemlje SK.

3) Vozniki in posadke zdravstvene službe, ki prevažajo bolnika in voznike in posadke, ki prevažajo organe za presaditev, kri in krvne pripravke. Prevoz lahko poteka le s posebnim vozilom, ki ima ločen prostor za bolnike. Osebje mora uporabljati zaščitno opremo in dezinfekcijo za roke. 

4) Osebje pogrebnih služb, ki opravlja mednarodni prevoz posmrtnih ostankov za pokop ali upepelitev. Ob rokovanju s posmrtnimi ostanki morajo uporabljati respirator FFP2 ali FFP3, omejiti kontakt z drugimi osebami in vozilo opremiti z gumijastimi rokavicami in dezinfekcijskim sredstvom.

5) Osebe, ki imajo na SK stalno ali začasno prebivališče in vstopajo ali zapustijo ozemlje SK zaradi nujnega zdravniškega pregleda ali zdravljenja ter njihove bližnje osebe, če njihovo bivanje ne bo preseglo 12 ur. S seboj morajo imeti vabilo zdravnika oz. potrdilo o pregledu. Če bo njihovo bivanje preseglo 12 ur, morajo osebe zaprositi za odobritev Ministrstvo za zdravje na naslovu www.standardnepostupy.sk/. 

6) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK ali Ministrstva za obrambo SK  vstop ali tranzit pripadnikov policijskih sil, ki gredo čez ozemlje SK, z namenom izvajanja nalog, ki izhajajo iz članstva v EU, in pripadnikov oboroženih sil ter zveze Nato.

7) Tranzit oseb in njihovih družinskih članov v državo, kjer imajo prijavljeno prebivališče oz. v državo, katere so državljani . Te osebe morajo ozemlje SK prečkati brez ustavljanja (z izjemo nujne oskrbe z gorivom) in ga zapustiti najkasneje v roku 8 ur po vstopu.


8) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK v primeru razumnega tranzita oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točke 7. Te osebe morajo ozemlje SK prečkati brez ustavljanja (z izjemo nujne oskrbe z gorivom) in ga zapustiti najkasneje v roku 8 ur po vstopu.


9) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK za osebe, ki vstopajo na ozemlje SK na podlagi zahteve sodišča ali organov v kazenskem postopku.

10) Delegacije na ravni Predsedniške pisarne SK, Parlamenta SK, vlade in drugih osrednjih organov državne uprave, državni uslužbenci in uslužbenci pri opravljanju dela v javnem interesu napoteni na tujo službeno pot z namenom opravljanja nalog povezanih z zastopanjem Slovaške v tujini.

11) Osebe, katerim je bilo dodeljeno opravljanje nalog na predstavništvu SK oz. naloge povezane z zastopanjem Slovaške v mednarodni organizaciji ali mednarodnem vojaškem predstavništvu zunaj ozemlja SK, ki vstopajo na ozemlje SK med in po koncu napotitve v tujini, ter njihovimi družinskimi člani.

12) Osebe, ki uživajo diplomatske privilegije in imuniteto na ozemlju SK.

13) Po odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve in evropske zadeve SK za zaposlene v mednarodnih organizacijah, mednarodnih finančnih institucijah in institucijah Evropske unije, ki delo opravljajo na ozemlju SK, in njihovi družinski člani.

14) Poslanci Evropskega parlamenta, izvoljeni v Slovaški republiki, in njihovi družinski člani.

15) Osebe, ki vstopajo na ozemlje SK na podlagi veljavne sodne odločbe glede izvajanja deljenega skrbništva nad mladoletno osebo ali pravice do stika z mladoletno osebo. Oseba je takoj po vstopu dolžna pokazati pravnomočno sodno odločbo ali sporazum staršev in obvestiti Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino SK (Center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine) o nameri vstopa na ozemlje SK iz razloga, navedenega v tej točki. 

16) Po odobritvi Ministrstva za gospodarstvo SK, zaposleni pri upravljavcih elementov kritične infrastrukture na področju energetike in industrije ter zaposleni njihovih podizvajalcev na zahtevo upravljavce zadevnega elementa kritične infrastrukture. 

17) Po odobritvi Ministrstva za gospodarstvo SK za eksperte/specialiste/tehnike pri odpravi kriznih razmer v industrijskem sektorju.

18) Po odobritvi Ministrstva za promet in gradbeništvo SK, zaposleni pri upravljavcih elementov  kritične infrastrukture na področju elektronske komunikacije.

19) Po odobritvi Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja SK, osebe, ki opravljajo vzdrževanje kmetijske in gozdarske opreme, posadke kmetijskih in gozdarskih strojev ter njihovo spremstvo.

20) Osebe, ki zagotavljajo prevoz drugih oseb z in na mednarodna letališča na CZ, PL, HU in v AT. Pred prečkanjem meje se morajo te osebe registrirati na www.naletisko.mzv.sk in ob prečkanju meje pokazati pripadniku policije ustrezno potrdilo in letalsko karto osebe. Osebe, ki zagotavljajo tovrsten prevoz, morajo uporabljati ceste le v državah članicah EU brez ustavljanja (z izjemo nujnega črpanja goriva). 

21) Po odobritvi Ministrstva za zdravstvo SK, osebe, ki vstopajo na ozemlje SK ali ga zapuščajo zaradi servisiranja, namestitve in inšpekcijskih služb medicinske opreme, zagotavljanja usposabljanja zdravstvenega osebja, nadziranju kliničnih študij, osebe, ki zagotavljajo nemoteno delovanje zdravstvene infrastrukture.

22) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, člani tujih reševalnih skupin ali eksperti, ki sodelujejo na zahtevo državnih organov Slovaške ali druge države, v humanitarni pomoči med krizo ali na reševalnih delih v izrednih razmerah na ozemlju SK ali druge države,

23) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, osebe, ki na ozemlje SK vstopajo za kratek čas zaradi pridobitve dokumentov, ki jih je izdala Slovaška.


24) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, osebe, ki opravljajo prevoz posebne gasilske in reševalne opreme, potrebne za zagotovitev intervencijskih dejavnosti gasilskih enot za izvajanje servisnih operacij in tehničnih pregledov.

25) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK, osebe, ki izvajajo gasilska in reševalna dela v nujnih primerih na obmejnem območju na zahtevo operacijskega središča sosednje države.

26) Osebe, ki imajo na ozemlju SK prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, in mejo Slovaške prestopajo zaradi obiska tujega veleposlaništva, pooblaščenega za Slovaško, ki se nahaja na CZ/HU in v AT, za manj kot 12 ur. Ob vstopu morajo o tem predložiti dokazilo.

 

Nov odlok ureja tudi področje zaposlenih v sosednih državah in osebe s prebivališčem na obmejnem ozemlju (do 30 km od meje). Zanje ne velja obveznost 14-dnevne karantene in testiranja 8. dan karantene. Gre za osebe, ki imajo:

1) sklenjeno pogodbo o delu v sosednji državi, osebe, ki imajo prebivališče na obmejnem območju sosedne države do 30 km od odprtega mejnega prehoda na ozemlju SK in potujejo v službo na SK do 30 km od odprtega mejnega prehoda, osebe, ki imajo SK državljanstvo in stalno ali začasno prebivališče v obmejnem območju sosednje države do 30 km od odprtega mejnega prehoda na ozemlju SK. Te osebe morajo ob prehodu meje pokazati potrdilo o negativnem izvidu hitrega antigenskega testa ali PCR testa, ki ni starejši od 7 dni in ki ga je izdala ustrezna slovaška (Ministrstvo za zdravje SK, mobilno mesto za testiranje) ustanova oz. tuja ustanova. Določba velja tudi za družinske člane iz istega gospodinjstva, če skupaj prečkajo mejo.

2) na SK stalno ali začasno prebivališče in sklenjeno pogodbo o delu v državah EU, Islandije, Norveške, Lihtenštajna, Švice in VB in imajo o tem dokazilo.


3) v državah EU, Islandije, Norveške, Lihtenštajna, Švice in VB stalno ali začasno prebivališče in sklenjeno pogodbo o delu na Slovaškem in imajo o tem dokazilo.
Osebe omenjene v točkih 2 in 3 vstopajo ali zapuščajo državo samo zaradi opravljanja dela in ob vstopu na SK morajo predložiti negativen izvid PCR testa, ki ni starejši od 72 ur.

4) potrdilo o naslednjih dejstvih:
a) oseba je pred več kot 14 dni prejela drugi odmerek mRNA cepiva proti COVID-19,
b) oseba je pred več kot 4 tedni prejela prvi odmerek vektorskega cepiva proti COVID-19,
c) oseba je pred 14 dni prejela prvi odmerek cepiva proti COVID-19 (mRNA oz. vektorsko cepivo) v primeru, če je ta odmerek oseba prejela do 180 dni od prebolenja bolezni COVID-19,
d) oseba s potrdilom o prebolenju bolezni COVID-19, ki ni starejši od 180 dni.

Osebe omenjene v točkah 2 in 3 vstopajo ali zapuščajo državo samo zaradi opravljanja dela. Osebe omenjene v točkah 2, 3 in 4 a)-d) ob vstopu na SK morajo predložiti negativen izvid hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur oz. PCR testa, ki ni starejši od 72 ur.  

Med izjeme spadajo tudi:

1) osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki obiskujejo ali se udeležujejo sprejemnih izpitov v eni od šol (vrtec, osnovna, srednja, visoka, univerza) na CZ, HU, PL in v AT in ob prečkanju meje pokažejo dokaz o šolanju (potrdilo šole), 

2) osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na  CZ, HU, PL in v AT, ki obiskujejo eno od šol na Slovaškem. Mejo je mogoče prečkati le z ustreznim dokazilom (potrdilo šole)

3) Osebe, ki imajo začasno ali stalno prebivališče na Slovaškem in imajo 

a) status učenca OŠ, dijaka ali študenta dnevnega študija univerze,

b) se udeležujejo športnega treninga kot redni člani športnega kluba na CZ, HU, PL in v AT,

c) še niso dopolnili 26 let,

d) imajo o vsem tem ustrezno dokazilo.

4) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Slovaškem in nudijo nujno potrebno zdravstveno oskrbo za bližnjega družinskega člana na ozemlju sosednje države in ob prečkanju meje predložijo ustrezno zdravniško potrdilo in častno izjavo o sorodstvu v slovaškem jeziku.

5) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v eni od sosednjih držav in nudijo nujno potrebno zdravstveno oskrbo za bližnjega družinskega člana na ozemlju Slovaške in ob prečkanju meje predložijo ustrezno zdravniško potrdilo in častno izjavo o sorodstvu v slovaškem jeziku.

6) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na CZ, HU, PL in v AT in obdelujejo zemljišče na Slovaškem do 10 km od državne meje in ob prečkanju meje predložijo ustrezno potrdilo. 

7) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Slovaškem in obdelujejo zemljišče na CZ, HU, PL in v AT do 10 km od državne meje in ob prečkanju meje predložijo ustrezno potrdilo.

8) Osebe, ki vstopajo ali se vračajo na ozemlje SK s CZ, HU, PL in iz AT na ozemlje Slovaške:

a) opravljajo na Slovaškem delo na področju umetnosti (TV oddaje, AV dela), novinarji napoteni na Slovaško, ali umetniki sodelujoči na gledaliških, glasbenih predstavah, sodelujoči na arheoloških raziskavah, v muzejih, arhivih in podobnih ustanovah o čemer ob prečkanju meje predložijo ustrezni dokazilo.

9) Člani športih ekip, sodniki, ki se udeležujejo naslednjih športnih tekem:

- TIPOS extraliga (hokej – moški), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej - moški), MOL Liga (rokomet - ženske)in se udeležujejo mednarodnih tekem, ki jih organizira mednarodna federacija in o čemer preložijo ustrezno dokazilo;
Te osebe (točke 1-9 v tem odstavku) morajo predložiti potrdilo Ministrstva za zdravje SK z negativnim antigenskim testom ali PCR, ki ni starejši od 7 dni.

10) Člani športnih ekip, sodniki, ki se udeležujejo naslednjih športnih tekem:
- TIPOS extraliga (hokej - moški), FORTUNA Liga (nogomet - moški), SLOVNAFT Handball Extraliga (rokomet - moški), Extraliga moški (odbojka), Extraliga ženske (odbojka), Slovaška košarkarska liga (moški), Extraliga ženske (košarka) in MOL Liga (rokomet - ženske) in se udeležujejo mednarodnih tekem, ki jih organizira mednarodna federacija in o čemer predložijo ustrezno dokazilo.

11) Osebe, ki vstopajo ali se vračajo na ozemlje SK in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so reprezentanti SK na podlagi certifikata Ministrstva za šolstvo, znanost, raziskave in šport SK vključno z dekretom olimpijskih ali paraolimpijskih iger v Tokiu, ki vstopajo na Slovaško zaradi priprave na mednarodno tekmovanje;
- člani športnih ekip in sodniki, ki se udeležujejo mednarodnega športnega dogodka, ki ga je odobril urad za javno zdravstvo s podporo Ministrstva za šolstvo, znanost, raziskave in šport, pri čemer tak dogodek lahko traja največ 48 ur oziroma 4 dni;
- športniki in člani podpornih ekip, ki se bodo udeležili priprave v Karantenskem vadbenem središču X Bionic v Šamorínu ali
- novinarji, ki se udeležujejo na enem od navedenih športnih dogodkov.

12) Osebe, ki za kratek čas vstopajo na ozemlje SK ali ga zapuščajo zaradi udeležbe na pogrebu bližnje osebe ali zaradi poroke.

13) Osebe, ki vstopajo na ozemlje SK na uradno povabilo Predsedniške pisarne SK, Parlamenta SK, Vlade SK ali osrednjih organov državne uprave. 

Vse osebe (točke 10 - 13 v tem odstavku) morajo predložiti ustrezno dovoljenje oziroma potrdilo. Ob tem morajo ob vstopu na Slovaško predložiti negativni antigenski test, ki ne bo starejši od 48 ur ali PCR, ki ne bo starejši od 72 ur. 


Tudi vse spremljajoče osebe, ki spadajo pod točke 1-7 in 12, morajo imeti ob vstopu na SK ustrezno dokazilo.

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

 

MEJNI PREHODI IN PROMET

Nadzori na notranjih mejah Slovaške republike z Avstrijo, Češko, Madžarsko in Poljsko so od 17. februarja poostreni.

Mejni prehodi z Avstrijo
Bratislava - Jarovce – Kittsee (avtocesta)
Bratislava - Petržalka – Berg
Bratislava - Jarovce – Kittsee (med 6.00 in 22.00)
Moravský Svätý Ján – Hohenau
Mejni prehodi s Češko
Brodské – Břeclav (avtocesta)
Brodské – Lanžhot
Holíč – Hodonín
Skalica – Sudomřice (nova cesta)
Vrbovce – Velká nad Veličkou
Moravské Lieskové – Strání
Drietoma – Starý Hrozenkov
Horné Srnie – Brumov – Bylnice
Lysá pod Makytou – Střelná Makov – Bílá-Bumbálka
Klokočov – Bíla
Svrčinovec – Mosty u Jablunkova


Mejni prehodi z Madžarsko
Čunovo – Rajka (avtocesta)
Rusovce – Rajka (stara cesta; med 6.00 in 8.00 in med 15.00 in 17.00)
Medveďov – Vámosszabadi
Komárno – Komárom (nov most)
Komárno – Komárom
Štúrovo – Esztergom
Šahy – Parassapuszta
Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
Ráros – Ráróspuszta (med 5.00 in 20.00)
Šiatorská Bukovinka – Salgótarján Somosköújfalu
Kráľ – Bánréve
Hosťovce – Tornanádaska (6.00 in 18.00)
Milhosť – Tornyosnémeti (hitra cesta R4)
Milhosť – Tornyosnémeti
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cesta I/79)
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (med 6.00 in 18.00)

Mejni prehodi s Poljsko
Skalité  - Zwardoň (avtocesta)
Skalité  - Zwardoň
Oravská Polhora – Korbielów
Trstená – Chyžné
Podspády – Jurgów
Mníšek nad Popradom – Piwniczna
Becherov – Konieczna
Vyšný Komárnik - Barwinek


Odprti meji prehodi z Ukrajino:
Vyšné Nemecké – Užgorod (za osebni in tovorni promet)
Ubľa – Malyj Bereznyj (za osebna vozila in za tovorna vozila težje do 3,5 t, tudi za pešce in kolesarje)

 

**Zračne meje

Od 07. 09. 2020 00:01 so omogočeni mednarodni civilni leti.

Od 15. junija sta za potniški promet ponovno odprti letališči v Bratislavi in Košicah, ostala letališča pa so za potniški promet še vedno zaprta (izjema so zasebni in izredni repatriacijski leti; tovorni in humanitarni leti so dovoljeni).

Ladijski promet 

Od 5. junija 2020 je ponovno dovoljen notranji in mednarodni ladijski potniški promet brez omejitev (tovorni ladijski promet je bil dovoljen že pred tem).

Avtobusni in železniški promet ter taksi prevozi

Mednarodni avtobusni in železniški potniški promet s Češko, Avstrijo in Poljsko obratuje.
Mednarodni avtobusni promet z Madžarsko je od 1. septembra začasno ustavljen.

Od 6. maja dalje lahko taksiji ponovno prevažajo potnike.
 
KLJUČNI UKREPI

Od 1. marca 2021 velja COVID avtomat, na podlagi katerega so vsi okraji razdeljeni v štiri faze glede na trenutno tveganje. Razdelitev okrajev se posodablja vsak teden in velja med ponedeljkom in nedeljo istega tedna.  


Od 3. marca 2021 veljajo poostreni ukrepi, ki omejujejo gibanje ljudi na javnih mestih, da bi se upočasnilo širjenje okužbe, preprečil uvoz novih sevov virusa iz rizičnih držav in zmanjšalo število hospitalizacij.


Prepoved gibanja na javnih mestih: med 5.00 in 1.00, poostreni pogoji veljajo med 20.00 in 01.00.

Pozitiven izvid hitrega Ag oz. PCR testa za gibanje na javnih mestih ni zahtevan za:

 • osebe s potrdilom, da so prebolele COVID-19 pred manj kot 3 meseci;
 • osebe, ki so prejele drugi odmerek cepiva in je od cepljenja minilo najmanj 14 dni;
 • osebe, ki jim zdravstveno stanje ne omogoča opraviti testa na COVID-19.

Delo:

 • pot v službo in izvajanje poslovnih in podobnih dejavnosti, če jih ni mogoče opravljati od doma;
 • poleg negativnega izvida testa na COVID-19 morajo imeti osebe s seboj potrdilo delodajalca, na katerem je naveden mdr. delovni čas in naslov delodajalca;
 • v črnih in temnordečih okrajih velja 7 dnevni, v rdečih okrajih pa 14 dnevni, v roza okrajih pa 21 dnevni negativen izvid testa.

Potovanje v naravo in individualni športi:

 • so dovoljeni le v okviru okraja prijavljenega stalnega oz. začasnega prebivališča;
 • negativen izvid testa ni potreben v temnordečih, rdečih in roza okrajih;

Šole, vrtci:

za otroke v vrtcih, na prvi stopnji osnovnih šol in v šolah za otroke s posebnimi potrebami, negativen test ni potreben; mora pa ga predložiti vsaj eden od staršev. Test ne sme biti starejši od 7 dni;

učenci na drugi stopnji osnovnih šol in srednjih šol in tudi vsaj eden od staršev potrebujejo negativni izvid testa, ki ni starejši od 7 dni.

Obiski drugih gospodinjstev: prepoved izmenjav obiskov med gospodinjstvi (izjema je oskrba bližnjih sorodnikov/oseb, ki so odvisni od take oskrbe).

Izjeme od prepovedi gibanja na javnih mestih z negativnim izvidom testa:
Tovrstne izjeme potrebujejo negativen test, ki ni starejši od 7 dni v času med 5.00 in 20.00 za:

 • pot v službo za šolsko osebje, otroke in starše;
 • čistilnice za tekstil, nakup časopisov, optika, banka zavarovalnica, knjižnica, servis koles in motornih vozil, pošta ipd.;
 • odobrene množične prireditve;
 • prevzem spletno naročenega blaga;
 • pot v državne organe, na delovni pogovor oz. zaradi sklenitve delovne pogodbe.

V času med 5.00 in 1.00:

 • pot v službo (razen šolskega osebja), veljavnost negativnega izvida testa je odvisna od barve okraja po COVID avtomatu;
 • potovanje v naravo v črnih okrajih, s 7 dnevnim negativnim izvidom testa;
 • pot v tujino in nazaj;
 • pot študentov medicine določenih letnikov v šolo in nazaj.

Izjeme od prepovedi gibanja na javnih mestih brez testa v času med 5.00 in 1.00:

 • nujna oz. načrtovana zdravstvena oskrba, preventivni pregled vključno s spremljajočo osebo;
 • oskrba bližnje osebe, ki je odvisna od take oskrbe;
 • sprehod s psom do 1 km od prebivališča in skrb za živino;
 • pot v organ pregona;
 • potovanje v naravo vključno z individualnim športom v okviru okraja (razen črnih okrajev).

V času med 5.00 in 20.00:

 • nakup in zagotavljanje nujnih življenskih potrebščin v najbližjo trgovino;
 • pot k zdravniku vključno s spremstvom bližnje osebe k zdravniku;
 • pot na izvedbo PCR/Ag testa oz. cepljenje;
 • pogreb, poroka, krst;
 • pot v vrtec in osnovno šolo;
 • pot otroka in spremljajoče osebe do staršev ali do osebe, ki ima pravico dostopa do stika z otrokom;
 • zagotavljanje socialne oskrbe in pomoči ter pot v domove za starejše osebe;
 • sprehod do 1 km od prijavljenega prebivališča za osebe starejše od 65 let  in osebe s težkimi fizičnimi in duševnimi motnjami;
 • pot na sodišče;
 • pot osebe z otrokom do šest let starosti do 1 km od prijavljenga prebivališča.

Od 8. marca 2021: 

 • je v trgovinah in v javnem prometu (avtobusi, vlaki, mestni javni potniški promet) obvezno nošenje respiratorjev FFP2, KN95, N95 oz. RFU 02.075; 
 • med 9.00 in 11.00 uro v trgovinah lahko nakupujejo poleg oseb starejših od 65 let tudi težko zdravstveno prizadete osebe s spremljajočo osebo;
 • pozitivno testirane osebe lahko grejo samo k zdravniku oz. v lekarno. Za njihove nujne življenske potrebščine morajo poskrbeni družinski člani oz. občine in mestne občine.

Od 15. marca 2021: 

 • je v vseh notranjih javnih prostorih obvezno nošenje respiratorjev FFP2, KN95, N95 oz. RFU 02.075. 

Nošenje mask oz. obraznih rut/šalov in respiratorjev ni obvezno za naslednje kategorije oseb:

 • otroci do 6. leta starosti;
 • ljudje s hudimi motnjami avtističnega spektra;
 • vozniki javnega prevoza, ki so sami v zaprti kabini, ločeni od drugih prostorov, namenjenih prevozu oseb, učnega osebja ali strokovnega osebja (npr. učiteljev pomočnik ali posebni pedagog) kot del izobraževalnega procesa;
 • otroci v notranjosti vrtca in jasli;
 • osebe, ki se ukvarjajo s športom;
 • osebe, ki se fotografirajo za čas, potreben za izvedbo postopka fotografiranja;
 • nevesta in ženin na poroki;
 • izvajalci snemanja avdiovizualnega dela ali v produkciji programa in izvajalci v uprizoritvi umetniškega dela;
 • udeleženci rehabilitacijskih programov za otroke in mlade, vključno z osebjem;
 • tolmači, pri izvajanju svoje dela;
 • oseba, ki je v notranjih prostorih službe (npr. v pisarni) sama.
 • Maske niso zahtevane v gozdovih in drugih naravnih okoljih, če ste z drugimi, ki živijo v istem gospodinjstvu ali lahko vzdržujete pet metrov oddaljenosti od tujih oseb.

Izjeme, za katere je v notranjih javnih prostorih dovoljeno nošenje mask oz. obraznih rut/šalov:
• otroci in šolsko osebje v šoli,
• osebe v priporu oz. zaporu,
• osebe, ki jim vrsta dela ne omogoča nošenje respiratorjev,
• osebe, ki imajo kronične bolezni dihal in kožne bolezni obraza.

Od 19. aprila 2021:
• maske niso zahtevane v zunanjih prostorih, če ste z drugimi, ki živijo v istem gospodinjstvu ali lahko vzdržujete pet metrov oddaljenosti od tujih oseb.


Informacije o koronavirusu na Slovaškem so na voljo na novi spletni strani www.korona.gov.sk.

Zainteresirani lahko svoja vprašanja/poizvedbe pošljejo tudi na e-poštni naslov: novykoronavirus(at)uvzsr.sk oz. na: koronachcemvediet(at)vlada.gov.sk.

Praktične informacije in kontaktne podatke regionalnih organov za javno zdravje na Slovaškem najdete tukaj
 
Sosednje države: informacije o ukrepih držav, ki mejijo s Slovaško, so na voljo na spletnih straneh veleposlaništev RS v Pragi, v Budimpešti, na Dunaju, v Varšavi in v Kijevu.

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

Posodobljeno: 19. april 2021